Services

Appdec offers all kind of professional software and database development services to a wide range of industries, business areas & institutions. Our core services are oriented on customised software development ...more

News & Events

More News & Events

Appdec Newsletter

MIND Hotel

MIND Hotel

Faturimet e avancuara

Përmes këtij moduli mund të përzgjedhen shitjet që dëshirojmë t’i fusim në një faturë. Pasi...

Menaxhimi i bankës

Menaxhon rrjedhën e parasë në bankat e kompanisë. Gjithashtu menaxhon pagesat e blerjeve, shitjeve, pagave, shpenzimeve,...

Menaxhimi i arkës

Menaxhon rrjedhën e parasë së gatshme në kompani. Gjithashtu menaxhon pagesat e blerjeve, shitjeve, pagave, shpenzimeve,...

Rezervimet

Moduli i rezervimeve shërben për menaxhimin e rezervimeve të dhomave dhe sallave të hotelit dhe në bashkëveprim me...

Kontabiliteti

Moduli i Financave dhe kontabilitetit përmban në vete mundësinë e ndryshimit/përmirësimit të planit...

Shitjet me faturë

Mundëson shitjen me afat / faturë si dhe mundëson lëshimin e faturës apo/dhe fletëdërgesës. Evidenton...

Blerjet e jashtme

Blerjet e jashtme shërbejnë për regjistrimin e artikujve të importuar nga shtetet tjera si dhe regjistrimin e shpenzimeve para...

Blerjet Vendore

Blerjet vendore shërbejnë për regjistrimin e artikujve të blerë brenda shtetit si dhe regjistrimin e shpenzimeve të...

Shitjet me të gatshme

Ky modul ofron mundësinë e shitjes duke përdorur vetëm tastierën dhe është shumë i thjeshtë për...

Optional Modules

Inventari

Mundëson menaxhimin e inventarit të kompanisë duke mbajtur evidenca për gjendjen e tij, dëmtimet e shkaktuara,...

Menaxhimi i pushimeve

Mundëson menaxhimin e të gjitha kërkesave te punëtorëve për pushim, shqyrtimin dhe procedimin e tyre. Mbanë...

Arka mobile

Mundëson regjistrimin e porosive të klientëve nga pajisja duke përzgjedhur artikujt nga depoja apo lokacion tjetër....

SMS

Raportet për shitje apo/dhe blerje mund të merren përmes SMS-it për datën aktuale, për një datë të...

Orari

Moduli Orari i mundëson kompanive ose institucioneve që të kenë një pasqyrë të saktë të orarit të...

Pagat

Është modul i konfigurueshëm dhe shërben për kalkulimin dhe procesimin e pagave të punëtorëve. Kalkulimi...

Lëvizjet e brendshme

Shërben për të menaxhuar lëvizjet e artikujve nga një njësi organizative e kompanisë në njësinë...

Shitjet e jashtme

Mundëson shitjen/eksportimin  e artikujve jashtë vendit si dhe mundëson lëshimin e faturës apo/dhe...

Included Components